SPIN® w skutecznych prezentacjach sprzedażowych

Budowanie efektywnego zespołu i teamworking

Teamworking to innymi słowy efektywna praca zespołowa – sposób organizacji pracy angażujący wszystkie osoby w zespole, tak aby osiągnąć maksymalną skuteczność w realizacji zadań i efekt synergii. Jednymi z podstawowych filarów efektywności zespołu są skuteczna komunikacja oraz jasne procedury pracy, dopasowane do struktury grupy.

Warsztaty szkoleniowe Teamworking to program dla zespołów bazujący na metodologii Huthwaite International. Opracowane w efekcie badań funkcjonowania zespołów w organizacjach komercyjnych i oparte na zaawansowanych technikach pracy grupowej. Celem tego programu jest znaczne podniesienie efektywności i możliwości grup osób współpracujących ze sobą, dzięki czemu ich członkowie są w stanie podejmować większe wyzwania i realizować je w krótszym czasie.

Definiowanie struktury i procedury pracy zespołowej

Jak wykazały badania, proces pracy zespołu przebiega na 4 poziomach: struktury grupy, procedury pracy, zachowań poszczególnych osób oraz relacji osobistych pomiędzy nimi. Szkolenie Teamworking dotyczy przede wszystkim 3 pierwszych z 4 wymienionych wyżej poziomów. Poziom relacji poddaje się kontroli w stosunkowo najmniejszym zakresie.

Podczas szkolenia uczestnicy definiują i budują wewnętrzną strukturę grup, najpierw w praktyce doświadczając skutków niejasnej struktury, a następnie uczą się wyznaczać role, pełnić je i egzekwować od innych członków zespołu. Zwiększa to sprawność przebiegu spotkań, odpowiedzialność poszczególnych uczestników za proces i efekt pracy, a ponadto umożliwia bieżącą kontrolę czasu pracy.

Szkolenie wprowadza wiele technik planowania i kontrolowania procedury pracy zespołu. Uczestnicy ćwiczą je podczas pracy warsztatowej w grupach. W ten sposób w praktyce wykorzystują narzędzia – oryginalne, jak np. runda, oraz te powszechnie znane, ale prawie nigdy nie aplikowane prawidłowo, np. burza mózgów. W efekcie poznają sposoby precyzyjnego planowania efektów prac/spotkań na każdym etapie działania zespołu.

Praktyczny charakter i przemyślana metodologia

Dążymy do maksymalizacji praktycznej wartości warsztatów:

 • Starannie zaprojektowany proces przekazywania umiejętności uczestnikom szkolenia, oparty jest na modelu nauki poprzez ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy ćwiczą wszystkie umiejętności podczas 5 kolejnych etapów projektu.
 • Temat projektu, nad którym pracują uczestnicy w trakcie całego szkolenia może być zdefiniowany podczas szkolenia lub określony i zweryfikowany przez uczestników jeszcze przed szkoleniem.
 • Projekt umożliwia uczestnikom pracę na rzeczywistych kwestiach, co pomaga we wdrożeniu stosowanych technik i rozwiązań po powrocie ze szkolenia.
 • Pozwala to też na identyfikację głównych, strukturalnych problemów komunikacyjnych danego zespołu w obecnej sytuacji oraz wygenerowanie gotowych, możliwych do wdrożenia rozwiązań.

Unikatowe know-how: analiza VBA i modele sukcesu

Podczas szkolenia Teamworking wykorzystujemy unikalną i obiektywną technikę oceny zachowań werbalnych (wypowiedzi) wszystkich uczestników. Prowadzimy kilkukrotną analizę profilu zachowań danego uczestnika, jak i całej grupy, z wykorzystaniem Verbal Behaviuor Analysys – narzędzia opracowanego przez Huthwaite International.

Po każdym etapie wyniki analizy w postaci wykresów są przedstawiane uczestnikom. Grupa, jak i każdy z członków musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ten sposób chcemy wykorzystywać swoje zasoby: czas, ludzi, wiedzę, techniki pracy. Jeżeli są używane np. zachowania konfrontacyjne lub agresywne, analiza wychwytuje je wszystkie bardzo dokładnie, pokazując też konsekwencje – czyli jak to wpływa na innych. W efekcie oceny, uczestnicy określają osobiste priorytety behawioralne i dokonują modyfikacji osobistych profilów, modyfikując w ten sposób profil całej grupy.

Proces ten, czyli wielokrotna weryfikacja i zmiana indywidualnych profilów, a w efekcie zmiana profilów zespołów, daje uczestnikom bardzo głębokie zrozumienie specyfiki działania grupy i poszczególnych jej członków. Co ważne, zrozumienie dotyczy specyfiki pracy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Jest to podstawą bardzo intensywnej integracji uczestników, dzięki lepszemu poznaniu się nawzajem oraz zrozumieniu wzajemnych zachowań, a pewnym zakresie także ich przyczyny.

Znajomość i umiejętność modyfikacji osobistych profili pozwalają na wprowadzenie tzw. modeli sukcesu, opisujących optymalne profile zachowań. Z przeprowadzonych badań wiemy bardzo dokładnie, jakich zachowań używają najbardziej skuteczne w danej sytuacji osoby.

Podczas szkolenia prezentujemy dwa zdefiniowane modele podstawowe: model efektywnej perswazji i modelu efektywnego prowadzącego, a także kilka modeli dodatkowych, dotyczących różnicowania funkcji i przebiegu spotkań. Pozwala to też na identyfikację głównych, strukturalnych problemów komunikacyjnych danego zespołu w obecnej sytuacji oraz wygenerowanie gotowych, możliwych do wdrożenia rozwiązań.

Modele umożliwiają dopasowanie własnych zachowań do sytuacji i zapewniają dużo większy ich repertuar. W efekcie szkolenia znacznie wzrasta jakość i efektywność pracy zespołu, a jego członkowie są w stanie podejmować większe wyzwania i realizować je w krótszym czasie.

Ramowy program warsztatów Teamworking

Warsztaty stacjonarne trwają 2 dni i obejmują:

 • Proces i Produkt: poziomy procesu (proceduralny, strukturalny, behawioralny, socjalny), jak osiągnąć równowagę?
 • Zarządzanie procesem: problemy, zasady fundamentalne, jak je tworzyć i jak kontrolować?
 • Praca grupowa nad Projektem – 5 etapów: wybór tematu, przyczyny i skutki, obszary kontroli i generowanie rozwiązań, wybór rozwiązań, planowanie działań.
 • Prowadzenie spotkań zespołowych: cele spotkań a rodzaje zachowań, problemy pojawiające się podczas spotkań.
 • Style perswazji – co wybrać w jakiej sytuacji?
 • Jak stawić czoła trudnym sytuacjom? Dynamika grupy, cykl życia kryzysu, jak przerwać zaklęty krąg?
 • Analiza zachowań i profile behawioralne – wpływ profilów na efektywność pracy grupy.
 • Jak udzielać informacji zwrotnej; krytyka i udzielanie rad.
 • Techniki rozwiązywania problemów i zarządzanie pomysłami.
 • Trudni ludzie i jak sobie z nimi radzić?

Szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów dla grup do 12 osób.

W efekcie szkolenia Teamworking uczestnicy:

 • są w stanie planować i używać w codziennej pracy przećwiczonych technik pracy zespołowej, które znacznie poprawiają efektywność pracy w grupie,

 • znają mocne i słabe strony swojego obecnego stylu komunikacji w grupie oraz całej grupy, w której pracach uczestniczą – na podstawie obiektywnej oceny wg modelu Analizy Zachowań VBA,

 • są w stanie samodzielnie oceniać i modyfikować własne zachowania komunikacyjne stosowane podczas takiej pracy, również w zależności od pełnionej w grupie roli,

 • lepiej znają się nawzajem oraz rozumieją wzajemne zachowania, a pewnym zakresie – także ich przyczyny,

 • są efektywniejsi w ramach swoich zespołów roboczych, które są w stanie podejmować większe wyzwania i realizować je w krótszym czasie.

Chcesz zbudować silny zespół i podnieść jego efektywność na wyższy poziom?

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Aby omówić szczegóły projektu szkoleniowego, zapisać się na szkolenie lub dowiedzieć się więcej o naszych możliwościach, zadzwoń do nas pod numer 609 511 775 lub 605 292 873, wyślij maila albo skorzystaj z formularza kontaktowego.
Kontakt